Banner hỗ trợ đầu tư
Banner hỗ trợ đầu tư

Hỗ trợ đầu tư

Các ưu đãi nổi bật đối với Doanh nghiệp hiện đang áp dụng tại Phú Quốc:

Thuế thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong thời hạn 15 năm; hoặc áp dụng trong thời hạn 30 năm (thuộc các lĩnh vực: xây dựng nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, cảng hàng không, cảngbiển, cảng sông,...) Hoặc áp dụng trong suốt thời gian hoạt động (thuộc các lĩnh vực xã hội hóa)
Miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 9 năm kế tiếp.
Ngoài ra, các nhà đầu tư còn được giảm 50% thuế thu nhập đối với người có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại khu kinh tế; được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (áp dụng chung cho cả nước), được xem xét cho áp dụng các hình thức hỗ trợ tín dụng đầu tư theo quy định của pháp luật về hỗ trợ tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước (áp dụng chung cho cả nước).